§ 1. Definicje

a) Transport Europa - Transport Europa Logistics sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie, pod adresem: ul. Wiśniowa 6, 62-006 Bogucin, KRS: 0000732992 NIP: 7773322436, , REGON: 380320109, kapitał zakładowy: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
b) Zleceniodawca – Klient, na rzecz którego Transport Europa świadczy usługi spedycji lub przewozu. Zleceniodawcą w zależności od rodzaju zleconych czynności może być również Nadawca lub Odbiorca przesyłki.
c) Zleceniobiorca – podwykonawca Transport Europa, dalszy spedytor, przewoźnicy, inne osoby/podmioty, którymi Transport Europa posługuje się przy świadczeniu usług spedycji lub przewozu.
d) OWUP - Ogólne Warunki Umowy Przewozu, stanowiące załącznik do Zlecenia oraz Zlecenia transportowego.
e) Zlecenie – zlecenie wykonania przez Transport Europa usługi spedycji lub przewozu na rzecz Zleceniodawcy.
f) Umowa – warunki wykonania usługi spedycji lub przewozu wynikające ze Zlecenia.
g) Zlecenie transportowe - zlecenie wykonania przez Zleceniobiorcę wystawione usługi spedycyjnej lub przewozu na rzecz Transport Europa.

§ 2. Zlecenie

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Zleceniodawcę potwierdzenia przyjęcia (zaakceptowania) Zlecenia. Potwierdzenie przyjęcia (zaakceptowania) zlecenia następuje w drodze wymiany komunikacji elektronicznej. Transport Europa mogą dodatkowo potwierdzić przyjęcie zlecenia także w drodze przesłania skanu podpisanego zlecenia na adres e-mail, z którego Zleceniodawca nadesłał Zlecenie lub na piśmie. Integralną częścią Zlecenia są zapisy niniejszego OWUP.
2. Zmiana warunków Zlecenia wprowadzona przez Zleceniodawcę po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zlecenia w treści którego Transport Europa nie wnosi zmian do Zlecenia, będzie rozumiana jako złożenie nowego Zlecenia, chyba że strony tej umowy postanowią inaczej.
3. Transport Europa uprawniona jest do odmowy przyjęcia zlecenia poprzez zakomunikowanie swej woli w tej zakresie Zleceniodawcy w dowolnej formie np. dokumentowej lub ustnej.
4. Zleceniodawca wyraża zgodę, aby Transport Europa przekazała wykonanie usługi w całości lub części innym Zleceniobiorcom posiadającym odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
5. W przypadku przekazania usługi do wykonania Zleceniobiorcom wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności Transport Europa zawarte w OWUP, przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo przewozowe odnoszą się także do tych Zleceniobiorców.
6. Nadawca towaru, którego dotyczy Zlecenie odpowiada każdorazowo za odpowiednie rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru z wykorzystaniem pasów będących na wyposażeniu naczepy, mat antypoślizgowych, narożników ochronnych oraz innych materiałów zabezpieczających, stosownie do rodzaju przewożonego towaru oraz typu zamówionego przez Zleceniodawcę pojazdu.
7. Transport Europa nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przygotowanie towaru do przewozu przez nadawcę, w tym za jego nieprawidłowe rozmieszczenie lub zabezpieczenie, a także za brak, niedostateczność wykorzystanych materiałów zabezpieczających lub też ich niewłaściwe użycie przez pracowników Nadawcy. W przypadku złego zabezpieczenia i rozmieszczenia ładunku Transport Europa może odmówić podjęcia się wykonania przewozu z zachowaniem prawa do rekompensaty z tytułu podstawienia pojazdu na miejsce załadunku i zwrotem wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów.

§ 3. Wynagrodzenie oraz postanowienia dotyczące poniesionych kosztów

1. Wynagrodzenie należne Transport Europa określone jest w Zleceniu, przyjętym do realizacji przez Transport Europa. Do wynagrodzenia wskazanego w Zleceniu doliczana jest kwota podatku VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Transport Europa dodatkowego wynagrodzenia za dodatkowe usługi:
a) nieobjęte Zleceniem, wykonane przez Transport Europa bądź zlecone przez Transport Europa do wykonania przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, jeśli zostały uzgodnione ze Zleceniodawcą co najmniej w formie dokumentowej rozumianej jako złożenie oświadczenia woli w drodze komunikacji elektronicznej lub w drodze pisemnego zlecenia Zleceniodawcy, zaakceptowanego przez Transport Europa,
b) wykonane przez Transport Europa bądź zlecone przez Transport Europa do wykonania przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy, bez uzgodnienia, jeśli były niezbędne do prawidłowego wykonania usługi objętej Zleceniem lub konieczne do zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy lub Transport Europa.
3. Za dodatkowe usługi nieobjęte Zleceniem o których mowa w ust. 2 a) i b) niniejszego paragrafu rozumieć należy m. in.:
a) wykonania postoju w trakcie przewozu, którego konieczność wykonania nie leży po stronie Transport Europa lub Zleceniobiorcy, w tym postoju w miejscu załadunku, rozładunku, na granicy, przy czym minimalna wartość wynagrodzenia za jeden dzień postoju wynosi 200 euro netto. Wynagrodzenie za postój jest należne Zleceniodawcy niezależnie od tego, że postój przypadał w weekend, dzień w wolny od pracy lub był zależny od takich okoliczności jak postój na urzędzie celnym, postój na granicy, etc.
b) wykonanie dodatkowych instrukcji Zleceniodawcy, w tym instrukcji dotyczących przewiezienia towaru do innego miejsca niż wskazane zostało pierwotnie w Zleceniu,
c) wykonanie innych usług na rzecz Zleceniodawcy, w tym dokonanie załadowania lub rozładowania towaru, przeładunku lub pomocy w jego ponownym opakowaniu.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonych przez Transport Europa bądź Zleceniobiorcę wydatków i opłat związanych z wykonaniem Zlecenia, w tym w szczególności z tytułu opłat za uzyskanie pozwoleń, opłat postojowych, objazdów, opłat celnych, opłat i kar administracyjnych.
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania Zlecenia jest dzień uznania rachunku bankowego Transport Europa.


§ 4. Przeszkody w wykonaniu Zlecenia

1. Transport Europa nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie usługi w przypadku wystąpienia niezależnych od Transport Europa okoliczności uniemożliwiających wykonanie w całości lub w części usługi, przez okres odpowiadający trwania tych okoliczności.
2. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie w całości lub w części usługi niezależne od Transport Europa uznaje się w szczególności zdarzenia wywołane „siłą wyższą”, tj. zdarzenia nagłe, wywołane działaniami przyrody, a także nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenia o charakterze globalnym, strajki, wojny, restrykcje polityczne, wojskowe, powstanie, rewolucje, epidemie i pandemie, zamieszki o szerokim zasięgu terytorialnym, którym żadna ze stron umowy nie mogły zapobiec.
3. Transport Europa nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
a) opóźnienia spowodowane niedostarczeniem przez Zleceniodawcę we właściwym terminie kompletnej, prawidłowej dokumentacji dotyczącej przesyłki, o ile jest wymagana,
b) opóźnienia i szkody spowodowane brakiem zamieszczenia przez Zleceniodawcę w zleceniu kompletnych informacji bądź spowodowane umieszczeniem w dokumentacji przewozowej/podaniem przez Zleceniodawcę błędnych informacji dotyczących przesyłki bądź transportu i jego warunków, w tym w szczególności w zakresie miejsca/warunków załadunku/rozładunku,
c) niedopełnienia przez Zleceniodawcę warunków oznaczenia lub zabezpieczenia przesyłki, o ile takowe nie zostało wyraźnie zlecone Transport Europa,
d) szkody lub opóźnienia spowodowane nieprawidłowym zabezpieczeniem, oznaczeniem przesyłki, o ile nie zlecono takowego wyraźnie Transport Europa,
e) szkody lub opóźnienia spowodowane działaniem/zaniechaniem podmiotów trzecich, za które Transport Europa nie odpowiada lub nie przyjęła odpowiedzialności,
f) szkody lub opóźnienia spowodowane nieprzekazaniem przez Zleceniodawcę prawidłowej informacji o rodzaju lub wartości towaru, zalecanych sposobów przewozu lub środków bezpieczeństwa, które powinny być zachowane.
4. Odpowiedzialność Transport Europa wobec Zleceniodawcy ograniczona jest do szkody umyślnej. Maksymalna wartość odszkodowania należnego Zleceniodawcy wynosi:
a) z tytułu szkody związanej z uszkodzeniem lub zaginięciem towaru ograniczona jest do 8,33 SDR za 1 kg towaru brutto
b) z tytułu opóźnienia w dostawie ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego za wykonanie Zlecenia.

 

§ 5. Warunki wykonywania Zlecenia transportowego przez Zleceniobiorcę

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do postoju przez 24 godziny po planowanej godzinie załadunku lub rozładunku towaru, jeżeli wymagają tego okoliczności i takie są instrukcje Zleceniodawcy. Wskazany czas postoju, podobnie jak postój wykonywany przez Zleceniobiorcę w święta lokalne oraz weekendy, jest objęty wynagrodzeniem określonym w zleceniu. Jeśli w związku z wykonywanym zleceniem Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonywania usługi postojowej dłużej niż przez 24 godziny, Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej za każdą następną rozpoczętą dobę postoju, która w przypadku przewozu krajowego będzie wynosić 50 EUR, a w przypadku przewozu międzynarodowego lub kabotażowego 100 EUR. W przypadku opuszczenia przez Zleceniobiorcę miejsca załadunku lub rozładunku przed upływem czasu postoju o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 200% wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie umówionej usługi transportowej.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie oferować swoich usług Klientowi Zleceniodawcy, rozumianemu jako załadowca lub odbiorca, a także inny podmiot wskazany w liście przewozowym CMR oraz w zleceniu transportowym, w okresie 1 roku od daty wykonania zlecenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego obowiązku przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 25.000 euro za każdy przypadek naruszenia. Zakaz dotyczy także współpracy Zleceniobiorcy z Klientem w ramach podmiotu powiązanego kapitałowo ze Zleceniobiorcą, w szczególności spółki w której Zleceniobiorca jest członkiem zarządu, prokurentem, wspólnikiem lub akcjonariuszem.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że przestrzega zagranicznych przepisów o obowiązku wypłaty kierowcom minimalnej stawki wynagrodzenia za wykonywanie pracy w danym kraju, które mają zastosowanie do Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wypełniania wszystkich obowiązków nałożonych na niego przez zagraniczne przepisy, w tym posiadania odpowiedniej dokumentacji, rozliczenia i wypłacenia wynagrodzenia minimalnego kierowcy. W przypadku, gdy wskutek niewypełnienia obowiązku o których mowa w niniejszym postanowieniu,, Zleceniodawca zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowań lub kar administracyjnych, w związku z niniejszym zleceniem, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty Zleceniodawcy odszkodowania w wysokości równowartości kwot, którymi zostanie obciążony Zleceniodawca.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania transportu pojazdem wyposażonym w system monitoringu GPS i udostępni Zleceniobiorcy lokalizację pojazdu wykonującego transport na czas wykonywania niniejszego zlecenia.
5. Zleceniobiorca oświadcza że w przypadku wykonywania usług transportowych do Wielkiej Brytanii stosuje się do procedur i zasad postępowania mających na celu ograniczenie ryzyka wtargnięcia nieuprawnionych osób trzecich do przestrzeni ładunkowej. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia pojazdu przed wtargnięciem do niego nieuprawnionych osób trzecich poprzez wykorzystanie sprawnych narzędzi tj. sztaba zabezpieczająca, kłódki i linki zabezpieczające. W przypadku zatrzymania pojazdu Zleceniobiorcy przez Border Force ze względu na wykrycie w nim nieuprawnionych osób trzecich Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 100 euro za każdy dzień zatrzymania towaru przez zagraniczne organy kontrolne, maksymalnie w wysokości 1000 % frachtu.
6. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie kary administracyjne nałożone przez krajowe lub zagraniczne organy administracyjne, obciążają Zleceniobiorcę, który zrzeka się niniejszym ich dochodzenia od Zleceniodawcy.
7. W przypadku przewozu maszyn lub pojazdów Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
a) sprawdzenia, czy maszyna/pojazd posiada oryginalny dowód rejestracyjny, jeżeli nie uzyskał innych instrukcji od Zleceniodawcy,
b) posiadania polisy ubezpieczeniowej OCPD obejmującej przewóz maszyn/pojazdów określonych w zleceniu,
c) podstawienia naczepy wyposażonej w najazdy umożliwiające samodzielny wjazd i zjazd na naczepę maszyny / pojazdu, którego przewóz jest przedmiotem zlecenia.
d) posiadania specjalistycznego wyposażenia do zabezpieczenia maszyny / pojazdu, którego przewóz jest przedmiotem zlecenia,
e) wykonania wyraźnych zdjęć pojazdu z miejsca załadunku (z każdej strony pojazdu pod kątem 45 stopni).
7. Zleceniobiorca oświadcza, że zrzeka się dochodzenia na drodze sądowej roszczeń z tytułu rekompensaty kosztów windykacji wierzytelności, które określa art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j. z dnia 2019.01.21) przez 3 lata od dnia wymagalności każdego z tych roszczeń.